DNSE công bố: "Biểu phí dịch vụ chứng khoán tại DNSE"
    01/04/2015

    Căn cứ Quyết định số 97/QD-DNSE ngày 27/3/2015 của Tổng Giám đốc DNSE ban hành Biểu phí dịch vụ chứng khoán áp dụng từ ngày 01/4/2015.

    Nội dung theo file đính kèm