Dịch vụ thị trường nợ
    10/03/2015
    - Tư vấn phát hành trái phiếu
     
    + Thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm trái phiếu thông thường và trái phiếu chuyển đổi
    + Thu xếp vốn dưới các hình thức khác như cơ cấu khoản vay, khoản nợ, chuyển vốn vay thành vốn cổ phần, …
     
    - Tư vấn niêm yết trái phiếu