Dịch vụ thị trường nợ
  10/03/2015
  - Tư vấn phát hành trái phiếu
   
  + Thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm trái phiếu thông thường và trái phiếu chuyển đổi
  + Thu xếp vốn dưới các hình thức khác như cơ cấu khoản vay, khoản nợ, chuyển vốn vay thành vốn cổ phần, …
   
  - Tư vấn niêm yết trái phiếu