Dịch vụ thị trường vốn
  10/03/2015
  - Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp
   
  + Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa
  + Tư vấn lập phương án cổ phần hóa 
   
   
  - Tư vấn đấu giá, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
   
  - Tư vấn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
  + Phát hành cổ phiếu ra công chúng
  + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư, đối tác chiến lược, chương trình ESOP
   
  - Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán
   
  + Niêm yết cổ phiếu, trái phiếu trên HNX, HSX
  + Tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM
  + Tư vấn đăng ký lưu ký tập trung trên VSD
  + Tư vấn quản lý sổ cổ đông, đại lý phát hành, đại lý thanh toán và lưu ký
   

  - Tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược