Thông báo v/v:" Kéo dài thời gian giao dich của hai Sở GDCK"
  25/03/2015

  CÔNG TY CỔ PHẦN

   CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

  ________________

  Số:       /TB-DNSE3

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày  27  tháng  02  năm 2012

   

   
  THÔNG BÁO

  "V/v thay đổi giờ giao dịch”

            Căn cứ Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc kéo dài thời gian giao dịch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo việc thay đổi thời gian giao dịch và thời gian làm việc tại Công ty được áp dụng từ ngày 05/3/2012 như sau:

  1. Thời gian giao dịch tại các Sở Giao dịch

  PHIÊN

  Sở GDCK HCM (HSX)

  Sở GDCK HN (HNX) & UPCoM

  Phương thức giao dịch

  Thời gian

  Phương thức giao dịch

  Thời gian

  Buổi sáng

  Khớp lệnh mở cửa (ATO)

  9h00-9h15

  Khớp lệnh liên tục

  9h00-11h30

  Khớp lệnh liên tục

  9h15-11h30

  Giao dịch thỏa thuận (*)

  9h00-11h30

  Giao dịch thỏa thuận

  9h00-11h30

  Nghỉ trưa: 11h30-13h00

  Buổi chiều

  Khớp lệnh liên tục

  13h00-13h45

  Khớp lệnh liên tục

  13h00-14h15

  Khớp lệnh đóng cửa (ATC)

  13h45-14h00

  Giao dịch thỏa thuận (*)

  13h00-14h15

  Giao dịch thỏa thuận

  13h00-14h15

  (*) Được áp dụng đối với cả giao dịch Trái phiếu

  2. Hủy bỏ thời gian thanh toán T+1 đối với giao dịch thỏa thuận 100.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trở lên kể từ ngày 05/03/2012.

  3. Thời gian làm việc tại DNSE

  -      Sáng từ 8h00 đến 12h00

  -      Chiều từ 13h00 đến 17h00

   

  Trân trọng thông báo!

   

   

  T/L. TỔNG GIÁM ĐỐC

  PTP.Hành chính – Tổng hợp

  (Đã ký)

  Vũ Thị Thúy Hằng